UFF tekstilinnsamling

Samarbeidsavtale mellom UFF og Ranheim IL

Kommuner og interkommunale avfallsselskaper

UFF opererer i 199 av landets 430 kommuner og dekker en befolkning på over 3,9 millioner mennesker. Ved utgangen av 2015 driftet UFF om lag 2.800 innsamlingsbeholdere for tøy.

UFF har de siste 15 årene inngått avtaler om innsamling av tøy med kommuner og interkommunale avfallsselskaper, og har ett godt forhold til våre samarbeidspartnere. Avtalene regulerer partenes plikter og rettigheter, og gir oppdragsgiver rett til innsyn i UFFs dokumentasjon hva angår ansettelsesforhold, tømme- og sorteringsrutiner, HMS og KS-systemer. UFF er medlem i bransjeforeningen for avfallsbransjen Avfall Norge og deltar regelmessig på kurser, seminarer og konferanser i avfallsbransjen.

Andre lag og foreninger

Etter en rekke henvendelser fra andre lag og foreninger om innsamling av tøy, så har UFF nå inngått de første strategiske avtalene med andre organisasjoner om innsamling av tøy til ett delt ideelt formål. UFF har innsamlingserfaringen og kapasiteten til å behandle tøyet optimalt – norske lag og foreninger, bl.a. sportsklubber, har en stor medlemsskare med mye tøy.

Hvorfor gi til UFF?

Humanitært

Gir du ditt tøy til UFF så bidrar du direkte til vårt humanitære arbeid. I 2015 resulterte nordmenns giverglede i at 33,1 millioner kroner kunne bevilges til UFFs humanitære arbeid. Les mer om resultatene av vårt humanitære arbeid under fanen «Bistandsarbeid»

Gir du ditt tøy til UFF så gir du flere fattige muligheten til å skaffe seg tøy. Millioner av mennesker verden over er så fattige at de ikke har mulighet til å kjøpe nytt tøy – for dem handler det om ombruk – eller ingenting. Nordmenn som leverte tøy til UFF sørget i 2015 for ombruk av nær 20 millioner plagg – nok til å dekke minimumsbehovet til over 2,4 millioner mennesker – ref. FNs minimumssats på 2 kg per person per år

26 % av tøyet som samles inn sendes til Afrika, hovedsaklig til UFFs samarbeidspartnere innen våre bistandsaktiviteter. Tøyet blir solgt gjennom egne butikker eller til lokale forhandlere. På den måten får mange mennesker tilgang på godt og billig tøy, det skapes mange direkte og indirekte arbeidsplasser samt at midler skaffet til veie gjennom salg av det brukte tøyet brukes til det humanitære arbeidet lokalt i landene.

Miljøet

Gir du 1 kilo tøy til UFF så sparer du miljøet for 5 kilo CO2. Dette er mulig gjennom en høy ombruksgrad på tøy som samles inn i Norge. I 2015 gikk hele 81 % av tøyet som UFF samlet inn til ombruk. 96,6 % gikk til ombruk og materialgjenvinning i 41 land over hele verden.

Årlig oppdateres UFFs regnskap for utslipp av klimagasser. Man benytter hovedsakelig data fra en LCA-analyse som bygger på en vurdering av substitusjonseffekten ved ombruk av tøy og tekstiler (Farrant 2008). Den inkluderer i utgangspunktet hele verdikjeden fra uttak av råvarer, produksjon, bruk og utnyttelse som avfall. LCA-analysen bygger på at 1 kilo tøy som ender til ombruk erstatter 0,75 kilo nyprodusert tøy. Videre er det forutsatt at 33 % er bomullstøy og at 67 % er tøy med innhold av syntetisk fiber. Det er foretatt en egen beregning av klimabelastningen knyttet til innsamling til regionalt mottak og transport til sorteringsanlegg. Den bygger på faktisk forbruk av drivstoff ved innsamling og normale faktorer for forbruk av drivstoff for langtransport med trailer, tog og båt. Når man legger disse beregningene til grunn så gir UFFs aktiviteter en netto klimagevinst på 43.400 tonn CO2 i 2015, noe som tilsvarer det årlige utslippet til rundt 20.000 personbiler.

Sysselsetting

UFFs aktiviteter sysselsatte totalt 21 årsverk i Norge i 2015. Tøyet fra Norge sysselsatte indirekte 215 årsverk gjennom sortering og salg i Øst-Europa. Det er også positive virkninger av salg av tøy gjennom UFF s søsterorganisasjoner i Afrika, som direkte sysselsetter drøyt 1000 mennesker og indirekte gjennom forhandlernettverk rundt 10.000 mennesker, hovedsakelig kvinner.

Kontroll og sporbarhet

Gir du tøy til UFF så er du trygg på at tøyet er i de beste hender og sikres en best mulig utnyttelse. UFF setter en ny standard for åpenhet i bransjen og utvikler egne systemer for å sikre sporbarhet og kontroll med verdikjeden, samtidig som det stilles krav til våre samarbeidspartnere i tråd med våre etiske retningslinjer. UFFs bistandsorganisasjon er godkjent av Innsamlingskontrollen i Norge.

Ranheim mottar kr. 1,- for hvert kilo som samles inn av klær, tekstiler og sko.