Ranheims Lov

LOV FOR RANHEIM IL

Stiftet 17. Februar 1901
Oppdatert og vedtatt på årsmøtet 21.mars 2018
Godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

I           INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

 • Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
 • Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

 • Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
 • Idrettslaget er medlem av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Det er årsmøtet som vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.
 • Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets, hører hjemme i Trondheim kommune, og er medlem av idrettsrådet i Trondheim.
 • Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttende organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslag uavhengig av hva som måtte stå i idrettslaget egen lov.

§ 2B Idrettslag allianse

 • Ranheim IL allianseidrettslag inngår i en idrettslagsallianse med følgende idrettslag: Ranheim IL Fotball Topp. Allianseidrettslagets formål er å drive idrett organisert i NIF.
 • Idrettslagene i idrettsallianse plikter å benytte samme navn og logo som allianseidrettslaget, i tillegg til angivelse av idrettsgren, og er i den forbindelse bundet av allianseidrettslagets lov og vedtak. Medlemmer i idrettslagene i idrettsalliansen plikter å inneha medlemskap også i allianseidrettslaget. Årsmøte i allianseidrettslaget kan vedta at disse medlemmene ikke skal betale kontingent til allianseidrettslaget.
 • Opprettelse av nye idrettslag i alliansen krever samtykke fra Idrettsstyret.
 • Oppløsning av en idrettsslagallianse med påfølgende sammenslutning av allianseidrettslaget og idrettslag(ene) til et ordinært idrettslag, krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Sammenslutning av allianseidrettslaget med ett eller flere idrettslag uten oppløsning av idrettsalliansen krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Idrettslag i en idrettslagsallianse har ikke adgang til å tre ut av idrettslag alliansen.

§ 3 Medlemmer

 • For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
 1. Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak,
 2. Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.
 • Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at den er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslaget styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
 • Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt.
 • Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttende organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.
 • Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
 • Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.
 • a) Styret i idrettslaget kan særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klagegang.
 1. Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være tilstede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen en uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen en måned.
 2. Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av idrettsstyret.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingent kategorier. Ranheim IL har følgende kategorier: Enkeltmedlemskap og familiemedlemskap.

I tillegg har Ranheim IL æresmedlemmer og livsvarige medlemmer, disse to kategoriene er fritatt for betaling av kontingent.

II          TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling

 • Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn 3 personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
 • Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen en måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styrer, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
 • Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.
 • Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon i forkant. Søknaden om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for en valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

 • For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. §3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøtet/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. §16.
 • Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. §7 (3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.
 • Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg i laget.
 • Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.
 • Forslagsrett:
 1. Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
 2. Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
 3. Et idrettslag har forslagsrett til og på årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representanter har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.
 4. Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representanter har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.
 5. Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.
 • Talerett

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget. Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

 • En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til sitt styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et idrettslag i en idrettsallianse er ikke valgbar til verv i øvrige idrettslag i samme idrettslagsallianse. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.
 • En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøtet/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.
 • Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.
 • Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.
 • En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.
 • Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for en valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

 • Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd. Utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.
 • Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.
 • En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.
 • Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for en valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 9 Inhabilitet

 • En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
 1. Når vedkommende selv er part i saken.
 2. Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.
 3. Når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part.
 4. Når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
 • Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
 • Er en overordnet inhabil, kan avgjørelsen i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.
 • Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.
 • Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
 • I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres ute vesentlig tidsspille eller kostnad.
 • I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.
 • Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 • Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
 • Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling, for eksempel per e-post eller ved fjernmøter, for eksempel møte per telefon/videokonferanse. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.
 • Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

 • Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.
 • Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
 • Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

III         ØKONOMI

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

 • Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.
 • Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr. 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov §2-12.
 • Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagsforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.
 • På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingen. Budsjettene skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positive egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.
 • Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.
 • Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.
 • Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

IV         Årsmøte, styre, utvalg mv.

§ 13 Årsmøtet

 • Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hver år innen utgangen av mars måned. Vedtak om årsmøtet innen mars måned er fastsatt av idrettsstyret, jf NIFs lov §2-11 (8) siste setning.
 • Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på en annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest en uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.
 • Ved innkalling i strid med bestemmelsene, avgjør årsmøte hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av sakslisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
 • Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.
 • Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøtet på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
 • På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saksliste.

§ 14 Ledelse av årsmøter

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

§ 15 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal 1

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker 2
 7. Fastsette medlemskontingent på minst 100 kr og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet 3
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 4
 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap 7
 11. Foreta følgende valg: 5
 12. Leder og nestleder
 13. 4 styremedlemmer og 2 varamedlem 6
 14. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. Pkt 9
 15. Gruppestyrer for den enkelte særidrettsutvalg jfr § 19.3
 16. Kontrollkomite med 2 medlemmer 7
 17. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 18. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmer samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

1) Dersom sakslisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent saksliste for årsmøtet.

2)Årsmøte bør gir styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for idrettslag.

3)Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.

4)Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.

5)Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.

Utmerkelseskomite med leder, to medlemmer og et varamedlem.

6)Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikk oppgaver.

7)Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende som nytt punkt 10: ”Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.” Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: 2Kontrollkomité med minst to medlemmer”.

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

 • Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
 • Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teler ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
 • Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidater oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det omvalg stemmelikhet, avgjøres valget med loddtrekning.
 • Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de gitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 17 Ekstraordinært årsmøte

 • Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dager varsel etter:
 1. Vedtak av årsmøtet i idrettslaget
 2. Vedtak av styret i idrettslaget
 3. Vedtak av styret eller årsmøtet/ting i overordnet organisasjonsledd
 4. Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer
 • Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Sakslisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen av saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelig på innkallingstidspunktet.
 • Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. til denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøtet på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
 • Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkallingen av det ekstraordinære årsmøtet.
 • Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av sakslisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 18 Idrettslagets styre

 • Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og evt. andre avtaler som forplikter idrettslagets juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innfor instruksens/vedtakets rammer.
 • Styret skal bl.a:
 1. Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
 3. Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
 4. Representere idrettslaget utad
 5. Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen
 6. Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten
 • Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

§ 19 Grupper og komiteer

 • Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv plikter til å tre ut av valgkomiteen.
 • Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedta i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. §15 pkt. 9.
 • Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
 1. Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppe styret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
 2. Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst en ukes frist.
 3. Det årlige møtet skal:
 4. Behandle regnskap
 5. Behandle gruppens årsberetning
 • Fastsette budsjett
 1. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf. §15 nr. 7
 2. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret

Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedlagets godkjenning.

V                      ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 21 Lovendring

 • Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
 • Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.
 • I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
 • Endringer i §21 og §22 kan ikke vedtas av idrettslaget sev mindre endringer følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

 • Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøtet. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
 • Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. §21
 • Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

§ 23 Idrettslagets logo

Idrettslagets logo er oval med blå bunn, hvit kant med lagets initialer R.I.L i hvitt.

 

Tillegg Ranheim IL

 

LOVNORM FOR IDRETTSLAGSALLIANSER

Veiledning til lovnorm for idrettslag allianser

En idrettslagsallianse består av et allianseidrettslag og ett eller flere idrettslag.

Både allianseidrettslag og idrettslagene som inngår i alliansen skal benytte lovnorm for idrettslag (se denne). Idrettslagene må imidlertid innarbeide et eget tillegg til lovnormen for idrettslag, som regulerer idrettsalliansen spesielt. Det er utarbeidet to ulike tillegg. Det ene er for allianseidrettslaget Ranheim IL og det andre er for øvrige idrettslag som inngår i idrettslag alliansen – Ranheim IL Fotball Topp.

A          Tillegg til lov for allianseidrettslag

Allianseidrettslaget skal benytte lovnorm for idrettslag (se denne)

 • Innta en ny bestemmelse i loven §2B, og
 • Erstatte §7 i lovnorm for idrettslag med en ny bestemmelse som angitt nedenfor i §7.