Innkalling til årsmøte i Ranheim idrettslag 2020, nå med saksliste og årsmelding 2019

Posted by

Styret innkaller herved til årsmøte i Ranheim idrettslag. Årsmøtet avholdes 07.05.2020 kl. 18:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 07.05.2020 kl. 16:00 i arrangement utsendt i Isonen med følgende link: https://isonen.com/event/ck9bafnyf0sdr0b67x3di7c6i

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmU0YjMzYmQtN2FkZC00ODE1LWFjOWMtYTRlNjAwMmRkYTRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b1aa6bec-2588-431b-9a69-81eaf1a6ace3%22%2c%22Oid%22%3a%221c470595-cff0-492f-ab5d-70e0463c339c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 23.04.2020 til post@ril.no

Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter:

Saksliste 2020

Årsmelding Ranheim Idrettslag 2019

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ranheim idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ranheim idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ranheim idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder kontaktes på tlf. 405 20 944 eller post@ril.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

 

Forslag til:               Årsmøte i Ranheim idrettslag 2020

Fra:                            [ditt navn]

Tittel på forslag:    [skriv inn tittel]

 

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]

Begrunnelse:

[Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]

[Sted og dato]

 

_______________

[signatur]

[Navn]

print

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *